سایت تخصصی آموزش و تدریس ریاضی

دانشگاه

نمونه سوالات درس آنالیز ریاضی ۲ کارشناسی ارشد رشته آمار دانشگاه پیام نور برگزار شده از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴

دانشجویان عزیز مقطع کارشناسی ارشد رشته آمار دانشگاه پیام نور می‌توانند سوالات درس آنالیز ریاضی ۲ مربوط به رشته‌‌ آمار ریاضی (۱۱۱۷۱۲۷) را به تفکیک سال از لینکهای زیر دانلود کنند. لازم به ذکر است که این سوالات از اساتید شاغل در این دانشگاه به صورت داوطلبانه دریافت شده است.

** چنانچه دانشجویی نیاز به حل این سوالات و یا تدریس خصوصی در درس آنالیز ریاضی ۲ را دارد از قسمت تماس با ما درخواست خود را مطرح فرماید. **

آزمونهای درس آنالیز ریاضی ۲ سال ۹۴-۹۳ ** سال ۹۵-۹۴

نمونه سوالات درس آنالیز ریاضی ۳ دانشگاه پیام نور برگزار شده از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴

دانشجویان عزیز دانشگاه پیام نور می‌توانند سوالات درس آنالیز ریاضی ۳ مربوط به رشته‌‌های ریاضی محض (آنالیز)، ریاضی محض (هندسه)، ریاضی محض، ریاضی کاربردی (۱۱۱۱۰۴۶) و ریاضیات و کاربردها (۱۱۱۱۴۳۲) را به تفکیک سال از لینکهای زیر دانلود کنند. لازم به ذکر است که این سوالات از اساتید شاغل در این دانشگاه به صورت داوطلبانه دریافت شده است.

** چنانچه دانشجویی نیاز به حل این سوالات و یا تدریس خصوصی در درس آنالیز ریاضی ۳ را دارد از قسمت تماس با ما درخواست خود را مطرح فرماید. **

آزمونهای درس آنالیز ریاضی ۳ سال ۹۲-۹۱ ** سال ۹۳-۹۲ ** سال ۹۴-۹۳ ** سال ۹۵-۹۴

نمونه سوالات درس نظریه اعداد دانشگاه پیام نور برگزار شده از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

دانشجویان عزیز دانشگاه پیام نور می‌توانند سوالات درس نظریه اعداد مربوط به رشته‌‌های ریاضی محض، ریاضی کاربردی (۱۱۱۱۰۳۹) و ریاضیات و کاربردها (۱۱۱۱۳۷۹) را به تفکیک سال از لینکهای زیر دانلود کنند. لازم به ذکر است که این سوالات از اساتید شاغل در این دانشگاه به صورت داوطلبانه دریافت شده است.

چنانچه دانشجویی نیاز به حل این سوالات و یا تدریس خصوصی در درس نظریه اعداد را دارد از قسمت تماس با ما درخواست خود را مطرح فرماید.

آزمونهای درس نظریه اعداد سال ۹۱-۹۰ ** سال ۹۲-۹۱ ** سال ۹۳-۹۲ ** سال ۹۴-۹۳

دکتر تدریس خصوصی ریاضی عمومی، دکتر تدریس خصوصی معادلات، دکتر تدریس خصوصی ریاضی مهندسی، دکتر تدریس خصوصی امار و احتمالات ریاضی، دکتر تدریس خصوصی کنکوری،  دکتر تدریس خصوصی هندسه، تدریس خصوصی حسابان، تدریس خصوصی ریاضی ۲، تدریس خصوصی ریاضی ۳، تدریس خصوصی حساب دیفرانسیل و انتگرال، تدریس خصوصی ریاضیات پیام نور،  دکتر تدریس خصوصی ریاضی اول دبیرستان. 

نمونه سوالات درس توابع مختلط دانشگاه پیام نور برگزار شده از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

دانشجویان عزیز دانشگاه پیام نور می‌توانند سوالات درس توابع مختلط مربوط به رشته‌‌های ریاضی محض، ریاضی کاربردی (۱۱۱۱۰۴۴)، ریاضیات و کاربردها (۱۱۱۱۳۷۸)، و آموزش ریاضی (۱۱۱۱۲۹۵) را به تفکیک سال از لینکهای زیر دانلود کنند. لازم به ذکر است که این سوالات از اساتید شاغل در این دانشگاه به صورت داوطلبانه دریافت شده است.

چنانچه دانشجویی نیاز به حل این سوالات و یا تدریس خصوصی در درس توابع مختلط را دارد از قسمت تماس با ما درخواست خود را مطرح فرماید.

آزمونهای درس توابع مختلط سال ۹۱-۹۰ ** سال ۹۲-۹۱ ** سال ۹۳-۹۲ ** سال ۹۴-۹۳

دکتر تدریس خصوصی ریاضی عمومی، دکتر تدریس خصوصی معادلات، دکتر تدریس خصوصی ریاضی مهندسی، دکتر تدریس خصوصی امار و احتمالات ریاضی، دکتر تدریس خصوصی کنکوری،  دکتر تدریس خصوصی هندسه، تدریس خصوصی حسابان، تدریس خصوصی ریاضی ۲، تدریس خصوصی ریاضی ۳، تدریس خصوصی حساب دیفرانسیل و انتگرال، تدریس خصوصی ریاضیات پیام نور،  دکتر تدریس خصوصی ریاضی اول دبیرستان. 

تغییرات سرفصل درسی رشته ریاضی، آمار و رشته جدید تاسیس شده علوم کامپیوتر مصوب سال ۱۳۸۹

آخرین تغییرات سرفصل درسی رشته ریاضی، آمار و رشته جدید تاسیس شده علوم کامپیوتر مصوب سال ۱۳۸۹ که بازنگری سرفصل‎های سال ۱۳۶۲ می باشد را پیوست قرار داده‌ایم. همانطور که در فایل زیر مشاهده خواهید کرد سه رشته ریاضی محض، ریاضی کاربردی و دبیری ریاضی در سیلابس جدید به عنوان رشته مشترک ریاضیات و کاربردها تغییر نام یافته‎اند. همچنین،آمار کاربردی، آمار ریاضی و دبیری گرایش آمار به عنوان رشته تحصیلی آمار و کاربردها تغییر نام داده شده‌اند.

تغییرات سرفصل دروس ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

نمونه سوالات درس مبانی آنالیز ریاضی دانشگاه پیام نور برگزار شده از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴

دانشجویان عزیز دانشگاه پیام نور می‌توانند سوالات درس مبانی آنالیز ریاضی مربوط به رشته‌‌های آمار و کاربردها، آمار ریاضی، ریاضی محض (آنالیز)، ریاضی محض (جبر)،  ریاضی محض (هندسه)، ریاضیات و کاربردها، و علوم کامپیوتر کد ۱۱۱۱۳۲۲ را به تفکیک سال و سری از لینکهای زیر دانلود کنند. لازم به ذکر است که این سوالات از اساتید شاغل در این دانشگاه به صورت داوطلبانه دریافت شده است.

چنانچه دانشجویی نیاز به حل این سوالات و یا تدریس خصوصی در درس مبانی آنالیز ریاضی را دارد از قسمت تماس با ما درخواست خود را مطرح فرماید.

آزمون درس مبانی ریاضی سال ۹۲-۹۱ سری اول شماره ۲ ** سال ۹۳-۹۲ سری اول شماره ۱ ** سال ۹۳-۹۲ سری اول شماره ۲ ** سال ۹۳-۹۲ سری چهارم شماره ۲ ** سال ۹۴-۹۳ سری اول شماره ۱ ** سال ۹۴-۹۳ سری چهارم شماره ۱ ** سال ۹۴-۹۳ سری اول شماره ۲ ** سال ۹۴-۹۳ سری اول شماره ۳

دکتر تدریس  خصوصی ریاضی، دکتر تدریس خصوصی ریاضیات راهنمایی، دکتر تدریس،  دکتر تدریس خصوصی ریاضی ششم، تدریس خصوصی ریاضی هفتم، دکتر تدریس خصوصی ریاضی هشتم، تدریس خصوصی ریاضی نهم، تدریس خصوصی ریاضی سال اول دبیرستان، تدریس خصوصی ریاضی سال دوم دبیرستان، دکتر تدریس خصوصی ریاضی سال سوم دبیرستان، دکتر تدریس خصوصی ریاضی پیش‌دانشگاهی، دکتر تدریس خصوصی ریاضی دروس دانشگاه، دکتر تدریس خصوصی ریاضی عمومی، دکتر تدریس خصوصی معادلات، دکتر تدریس خصوصی ریاضی مهندسی، دکتر تدریس خصوصی امار و احتمالات ریاضی، دکتر تدریس خصوصی کنکوری،  دکتر تدریس خصوصی هندسه، تدریس خصوصی حسابان، تدریس خصوصی ریاضی ۲، تدریس خصوصی ریاضی ۳، تدریس خصوصی حساب دیفرانسیل و انتگرال، تدریس خصوصی ریاضیات پیام نور،  دکتر تدریس خصوصی ریاضی اول دبیرستان.  دکتر تدریس خصوصی ریاضی دوم دبیرستان. دکتر  تدریس خصوصی ریاضی سوم دبیرستان. دکتر تدریس خصوصی ریاضی پیش دانشگاهی، دکتر تدریس

آپوستل درگذشت

photo_2016-05-12_19-21-08تام آپوستل (Tom M. Apostol) ریاضیدان آمریکایی که هر دانشجوی ریاضی با کتاب آنالیز ریاضی و حساب دیفرانسیل ایشان آشناست سه روز پیش (۸ می) در ۹۲ سالگی درگذشت.

ترجمه و نگارش کتب ریاضی، ویراستاری علمی و ادبی کتب ریاضی

نحوه همکاری اساتید دکتر تدریس در منوی بخش ترجمه و نگارش کتاب به شرح ذیل می‌باشد. در منوی این بخش و در حال حاضر، خدمات فقط برای رشته‎های ریاضی و آمار ارائه می‌گردد.

ترجمه و نگارش کتاب: در راستای تولید و گسترش علم و بروز رسانی مطالب آموزشی، در دهه اخیر رشد عظیمی در نوشتن و ترجمه کتب علمی صورت گرفته است. از آنجایی که مدرسان سایت دکتر تدریس سابقه نوشتن کتاب به عنوان صاحب اثر، همکار نویسنده، ویراستار، داوری و یا تایپ اثر را دارند می‌توانند در این قسمت به کمک متقاضیان استفاده از این منو بیایند. جهت اطلاعات بیشتر به صورت تلفنی یا ایمیل با مدیران سایت تماس برقرار کنید.
ویراستاری علمی و ادبی: یکی از دلایلی که کتاب‌های امروزی با ایرادات عمده‌ای مواجه شده است عدم نظارت کافی بر چاپ آن و صرف نظر کردن از ویراستاری کتاب به دلایل ملاحظات مادی توسط انتشارات و صاحب اثر می‌باشد. از آنجایی که مدرسان سایت دکتر تدریس سابقه نوشتن کتاب به عنوان صاحب اثر، همکار نویسنده، ویراستار، داوری و یا تایپ اثر را دارند می‌توانند در این قسمت به کمک متقاضیان استفاده از این منو بیایند. جهت اطلاعات بیشتر به صورت تلفنی یا ایمیل با مدیران سایت تماس برقرار کنید.
تایپ، رسم شکل و صفحه آرایی: در این بخش، علاوه بر توانایی برخی از اساتید داخل سایت از همکاری برخی تایپیست‌های حرفه‌ای استفاده خواهد شد. خدمات این بخش در تایپ فارسی و انگلیسی و در برنامه‌های زی پرشین، ورد ۲۰۱۰، فارسی تک و پارسی تک انجام می‌پذیرد.
ویرایش و تایپ مقالات انگلیسی و فارسی: خدمات ویژه این بخش توسط برخی از اساتید خاص به طور تضمینی و توسط اشخاص مورد اعتماد سایت دکتر تدریس انجام می‌شود.
هزینه کلیه خدمات این بخش به طور توافقی و متناسب با تعرفه انتشارات دانشگاهها می‌باشد. سایت دکتر تدریس ۷ الی ۱۰ درصد را به عنوان حق الزحمه سایت از مبلغ پرداختی به استاد یا تایپیست مربوطه کسر خواهد کرد.

انجام طرحهای تحقيقاتي ریاضی

در راستای طرح ارتقای اعضای هیئت علمی، تبدیل تولیدات علمی به مرحله درآمدزایی و گسترش علم در دانشگاهها و موسسات پژوهشی، انجام طرحهای تحقیقاتی مناسب و کاربردی از اهمیت خاصی برخوردار است. هم‌ اکنون همکاران ما در دکتر تدریس به طور تمام وقت و نیمه وقت آماده همکاری به عنوان مجری طرح، همکار طرح و … با استناد به موارد زیر، آماده هر گونه همکاری می‌باشند.
۱- همکاری به عنوان مجری طرح: در این حالت، ابتدا موسسه یا شرکت درخواست خود را به مدیریت سایت با موضوع طرح اعلام می‌نماید. پس از بررسی کلیه جوانب اعم از تعداد نفرات لازم برای انجام پروژه، مدت زمان انجام و توانایی افراد، مدیریت سایت با موسسه یا شرکت درخواست کننده تماس برقرار کرده و شرایط جهت عقد قرارداد را فراهم خواهد نمود.
۲- همکاری به عنوان همکار طرح: در این حالت، شخص مورد نظر درخواست خود را به همراه موضوع به مدیریت ارجاع خواهد داد. مدیریت سایت در مدت ۴۸ ساعت اساتید مورد نظر برای انجام طرح را انتخاب و معرفی خواهد کرد. توجه داشته باشید که در صورت همکاری باید اسم استاد معرفی شده در پایان نامه طرح ذکر شود و در این حالت ۲۵ الی ۳۰ درصد بودجه طرح به عنوان حق الزحمه به نامبرده پرداخت خواهد شد. در صورتی که مجری طرح بنا به دلایلی معذوریت در درج اسم استاد معرفی شده داشته باشد حق الزحمه دریافتی از بودجه طرح برای مدرس تا ۴۰ درصد خواهد بود.
۳- انجام کامل طرح: در این حالت، افراد متقاضی طرح خود را به طور کامل از مرحله انتخاب موضوع تا اتمام آن به اساتید دکتر تدریس واگذار می‌نماید. در این حالت حق‌ الزحمه به صورت توافقی و با توجه به بودجه طرح بین ۴۰ الی ۵۰ درصد خواهد بود.

۴- متقاضیان توجه داشته باشند که کلیه درخواست‌ها باید به صورت ایمیل یا تلفن به مدیران سایت اعلام گردد. پس از بررسی توسط تیم مدیریت سایت، اساتید مورد نظر به همراه هزینه برای انجام پروژه به فرد یا موسسه متقاضی اعلام می‌گردد. پرداخت هزینه فقط از طریق عملیات بانکی انجام شده و باید به حساب دکتر تدریس واریز گردد و شخص متقاضی در قبل، حین و خاتمه پروژه حق پرداخت دستی به اساتید را ندارند. بدیهی است در غیر این صورت، مسئولیت هر گونه کدورت بین متقاضی و استاد بر عهده خودشان می‌باشد.
۵- نحوه پرداخت هزینه: قبل از شروه کار، متقاضی بسته به دستمزد توافقی، ۱۵ الی ۲۰ درصد را به حساب سایت واریز خواهد نمود. این مبلغ به عنوان امانت در دست مدیران سایت باقی می‌ماند. پس از شروع کار و با رضایت متقاضیان و بررسی تیم دکتر تدریس به استاد یا اساتید همکار پرداخت خواهد شد. ۳۰ الی ۳۵ درصد حق الزحمه پس از پیشرفت ۸۰ درصدی کار به همان روش قبلی به اساتید پرداخت خواهد شد. بدیهی است تسویه حساب پس از دفاع و رفع ایرادات احتمالی انجام خواهد شد.
۶- مطابق روال اکثر موسسات و سایت‌های انجام کار، تیم دکتر تدریس ۵ الی ۱۰ درصد مبلغ دریافتی را به عنوان کارمزد از هزینه پرداختی به اساتید کسر خواهد نمود.
۷- در صورت بروز اختلاف احتمالی بین متقاضی و اساتید دکتر تدریس، با حضور متقاضی، همکار و نماینده سایت ادعاهای طرفین مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. در صورت تشخیص اشتباه همکار، وجه دریافتی به متقاضی عودت خواهد شد و در صورتی که مستندات متقاضی در کوتاه کاری همکار طرح مورد تایید نباشد وجه قابل عودت نخواهد بود. اما متقاضی می‌تواند در این مرحله از ادامه همکاری با دکتر تدریس صرف نظر کند یا درخواست تغییر همکار دهد. در این صورت، پس از بررسی مجدد موضوع توسط تیم سایت شرایط به اطلاع متقاضی خواهد رسید.

خدمات دکتر تدریس برای دانشجویان کارشناسی

۱- ترجمه:

برخی از پروژه‎های کارشناسی ترجمه بخشی از کتب مرجه خارجی به فارسی و تایپ آن با نرم‌افزارهای تایپ از قبیل زی‌پرشین و ورد می‌باشئ. در این بخش، با مطالعه رزومه همکاران و اساتید دکتر تدریس با مدیریت سایت از طریق ایمیل یا به صورت تلفنی تماس گرفته و ظرف مدت ۲۴ ساعت از برقراری ارتباط همکار مورد نظر به متقاضی معرفی خواهد شد. هزینه هر صفحه ترجمه و تایپ بسته به نوع کار از ۱۰۰۰۰ الی ۲۵۰۰۰ تومان متغیر خواهد بود.

۲- کار و حل مسائل با نرم‌افزارهای جانبی:

برخی از پروژه‌های کارشناسی به صورت یادگیری نرم‎افزاری های ریاضی و حل برخی از مسائل به کمک آن می‌باشد. برای استفاده از خدمات آموزش نرم‌افزار و انجام آن قوانین بخش تدریس را مطالعه نموده و خدمات مورد نظر را دریافت نمایید.

۳- انجام برخی از موضوعات تحقیقاتی ساده و جمع‌آوری مطالب:

با توجه به اینکه به ندرت در سطح کارشناسی از دانشجویان این نوع انجام پروژه خواسته می‌شود ابتدا با مدیر سایت به صورت تلفنی موضوع را در میان گذاشته تا راهنمایی لازم صورت گیرد. میزان حق الزحمه این بخش با توجه به موضوع بعد از نهایی شدن کار مشخص خواهد شد. انجام پروژه‌های گروهی در این بخش باید با رضایت همه اعضای متقاضی صورت گیرد و هر گونه اختلاف نظری بین متقاضیان به سایت و مدرسان آن ربطی نداشته و نخواهد داشت.

** لازم به ذکر است که خدمات بالا به دانشجویان دانشگاههای دولتی و غیردولتی در مقطع کارشناسی ریاضی (اعم از محض، کاربردی و دبیری)، آمار و علوم کامپیوتر ارائه خواهد شد. هزینه دریافتی فقط به تیم دکتر تدریس پرداخت خواهد شد و تیم سایت پس از کسر ۵ الی ۱۰ درصد به عنوان کارمزد مابقی را به استاد مربوطه پرداخت خواهد کرد. بدیهی است در صورت هر گونه ارتباط با مدرسان دکتر تدریس بدون اطلاع مدیران سایت، دکتر تدریس هیچ ضمانت اجرایی نخواهد داشت.

 

بایگانی شمسی
آمار بازدید
  • 106
  • 812,854